Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

 

D O M O V N Í Ř Á D
 
čl. 1
Úvodní ustanovení
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena občanských zákoníkem a stanovami družstva.
čl. 2
Základní pojmy
1.      Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
2.      Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti i prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.).
3.      Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodovodní konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, prádelny, sušárny, kočárkárny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům.
čl. 3
Práva a povinnosti z nájmu bytu
1.      Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje hlava sedmá občanského zákoníku.
2.      Bytové družstvo zajišťuje spolu s výkonem samosprávy plný a nerušený výkon práv člena-nájemce při užívání bytu a to v souladu se stanovami a směrnicemi družstva.
3.      Bytové družstvo je oprávněno po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozí škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.
4.      Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Dále je povine po předchozím oznámení umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody.
5.      V případě předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit družstvu místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
6.      Nájemci bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát , aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
čl. 4
Držení domácích zvířat
1.      Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domů a byla dodržována čistota v domě.
čl. 5
Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu
1.      Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určeny tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno.
2.       Nájemci jsou povinni zejména:
-          umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení PO
-          zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně
-          zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
čl. 6
Prádelny, sušárny , mandlovny
Způsob používání prádelen, sušáren, mandloven stanoví představenstvo Bytového družstva.
čl. 7
Vyvěšování a vykládání věcí
1.      Nájemci bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty.
2.      Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
3.      Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího souhlasu družstva. Stavební řád může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnosti okolí anebo ruší jeho vzhled.
čl.8
Zajištění pořádku a čistoty v domě
1.      Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinny udržovat v domě pořádek a čistotu. Družstvo je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. V případě, že členská schůze domovní samosprávy rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami nájemci bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období, a to podle zásad a v rozsahu stanovených výborem domovní samosprávy v souladu s nájemní smlouvou.
2.      Vyklepávat koberce, rohožky a pod je možno pouze na místech k tomu určených.
č. 9.
Otevírání a zavírání domu
1.      Nájemníci jsou povinni zamykat vchodové dveře domu. Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí výboru domovní samosprávy uloženy na určeném místě.
č. 10
Klid v domě
1.      Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem
2.      V době od 22.00 hod do 6.00 hod, jsou nájemci povinni dodržovat noční klid.
3.      Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.
čl. 11
Závěrečná ustanovení
1.      Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
2.      Ustanovení domovního řádu se vztahují přiměřeně i na vlastníky bytů v domech.
 
 
 
 
Domovní řád byl schválen členskou schůzí bytového družstva č. 1/2010 dne 22.04.2010