Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze BD a SVJ - březen 2019

Zápis z jednání ze společné členské schůze BD Nad Šutkou 1034/13 a SVJ Nad Šutkou 1034/13

Termín konání: 28.3.2018

Místo konání: Nad Šutkou 1034/13

Počet přítomných: 11 (Schůze byla usnášeníschopná)

 

1.         Daniel Rödig přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze, ke kterému nebyly vzneseny připomínky.

2.         V rámci dalšího bodu jednání Daniel Rödig seznámil přítomné se stavem projektu prodeje bytové jednotky č. 5. V té souvislosti seznámil přítomné s přítomným Ing. Lukášem Hajdukem, který se stal novým majitelem této jednotky.

3.         Daniel Rödig informoval přítomné o stavu pojištění budovy Nad Šutkou 1034/13. Předal slovo Ing. Hajdukovi, který informoval o stavu poptávkového řízení za účelem zjištění nejvýhodnější nabídky pojištění. V diskusi na toto téma bylo dohodnuto, že po ukončení poptávkového řízení budou doručené nabídky rozeslány všem členům elektronickou cestou společně s návrhem výběru nejvýhodnější varianty. V případě, že proti návrhu nebudou vzneseny připomínky, pojistnou smlouvu bude moci podepsat předsednictvo.  Hlasování: (11 – Pro; 0 – Proti; 0 – Zdržel se)

4.         V rámci probírání tohoto bodu Lukáš Hajduk seznámil přítomné s výhodností provést zkoušku střešní krytiny, která by měla za následek výběr nejvhodnější varianty opravy. K tomuto účelu členská schůze povolila uvolnění částky 15.000,- Kč.

Hlasování: (11 – Pro; 0 – Proti; 0 – Zdržel se)

Diskuse k bodu Zateplení objektu týkala i výběru nejvhodnější dodavatelské firmy zajištující stavební práce v rámci projektu zateplení objektu.  Bylo dohodnuto, že po provedení obdržení nabídek vhodných dodavatelů stavebních prací budou nabídky rozeslány všem členům elektronickou cestou společně s návrhem výběru nejvýhodnější varianty. V případě, že proti návrhu nebudou vzneseny připomínky, smlouvu o dílo bude moci podepsat předsednictvo. 

Hlasování: (11 – Pro; 0 – Proti; 0 – Zdržel se)

            Dále se jednalo o provedení revize a oprav elektroinstalace v domě. Vzhledem k tomu, že elektroinstalace je zastaralá, hrozí nebezpečí požáru, resp. nefunkčnosti elektrických rozvodů. V rámci prací na Zateplení budovy bude provedena poptávka, kolik finančních prostředků si provedení revize a opravy elektroinstalace vyžádá.

5.         V rámci bodu Volba nového předsednictva byla využita možnost společné členské schůze a proběhla volba předsednictva do BD Nad Šutkou 1034/13 a Společenství vlastníků Nad Šutkou 1034/13 zároveň. Zvoleni byli:

Ing. Daniel Rödig – předseda

David Vaněk – místopředseda

Ing. Lukáš Hajduk – místopředseda

Hlasování: (11 – Pro; 0 – Proti; 0 – Zdržel se)

 1. Daniel Rödig informoval o materiálech „Rozbor příjmů a výdajů za rok 2018 v BD Nad Šutkou 1034/13 a ve Společenství vlastníků Nad Šutkou 1034/13“. Proti materiálům nebyly vzneseny připomínky.

  Následující diskusi v rámci tohoto bodu byla přijata následující usnesení:Vzhledem k neustále se navyšujícímu počtu nepotřebných věcí, ke kterým není možné není určit majitele, ve sklepních prostorách objektu (včetně neuzavřených sklepních kójí), bylo stanoveno, že členská schůze dne 28.3.2019 poskytuje čas majitelům těchto věcí do 19.4.2019, aby si tyto věci odklidili a místo uvolnili. Po tomto datu bude objednán odvoz těchto věcí na skládku.

  Hlasování: (11 – Pro; 0 – Proti; 0 – Zdržel se)

  V otázce společného fungování subjektů BD Nad Šutkou 1034/13 a Společenství vlastníků Nad Šutkou 1034/13 byla řešena otázka, na jaký účet má být jednotlivými vlastníky zasílán příspěvek do fondu oprav. Bylo domluveno, že Daniel Rödig odpověď na otázku zjistí u správní firmy a seznámí s ní ostatní na nástěnce domu.

  Vzhledem k tomu, že nikdo další nenavrhl další body k projednání, Daniel Rödig poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil.

   

  V Praze dne 29.3.2019

   

  Zapsal:                                                                                                           Ověřil:

  Ing. Daniel Rödig                                                                             Ing. Lukáš Hajduk