Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o hospodaření v roce 2010

20. 7. 2011

Zpráva o hospodaření
za rok 2010

Bytové družstvo Nad Šutkou 1034/13

Praha 8, Kobylisy, Nad Šutkou 1034/13, PSČ 182 00

Identifikační číslo: 284 87 648

 

Právní forma: Družstvo

 

V Praze 16.07.2011

Zpracoval: Ing. Daniel Rödig

 

Předmět činnosti družstva je správa domu čp. 1034, k.ú. Kobylisy a   pronájem bytů a nebytových prostor včetně zabezpečení základních služeb s tím spojených. Zapisovaný základní kapitál družstva byl stanoven na 50.000,- Kč.

Představenstvo družstva je tříčlenné a byli do něj zvoleni:

  • Ing. Daniel Rödig (Předseda představenstva)
  • Hana Chuchvalcová (Členka představenstva)
  • David Vaněk (Člen představenstva)

Bytové družstvo splácí půjčku bankovního domu Wüstenroot ve výši 612.992,- Kč, kterou byl kryt příspěvek za bývalého družstevníka(sl. Písecká). Měsíční splátka tohoto úvěru činí 5.559,- Kč a je hrazena od září roku 2009.

Členskou schůzí byla stanovena výše nájemného (fond oprav) ve výši 38 Kč za 1 m2.

Bytová jednotka (2 + 1) po bývalém družstevníkovi je majetkem bytového družstva, které jí pronajímá za měsíční nájemné 8.275,- Kč.

V roce 2010 proběhlo rozdělení nemovitosti na jednotlivé bytové jednotky. V tomto smyslu byly uzavřeny smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti a byl proveden zápis do Katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí ve výši 62.736,- Kč byla zaplacena bytovým družstvem.

Z prostředků družstva byla v listopadu 2010 provedena instalace bytových vodoměrů (27.060,- Kč).

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob zpracováno firmou AUSTIS REAL a bylo podáno dne 31.3.2011. Bytovému družstvu vznikla daňová povinnost ne výši 2.400,- Kč, jež byla uhrazena dne 22.03.2010.

Montáž nových vchodových dveří si vyžádala 29.000,- Kč a byla realizována v listopadu 2010. Doplatek ve výši 11.904,- Kč byl uhrazen až v roce 2011.

Ke dni 16.7.2011 byl stav na bankovním účtu našeho družstva 200.118 ,- Kč.

V souvislosti s vyúčtováním služeb dodávek médií (voda, elektřina spol. prostor) proběhlo vyúčtování těchto médií za rok 2010. Dle podkladů předaných správní firmou AUSTIS – REAL činí tento nedoplatek 9. 424,- Kč. Částka byla rozpočítána na jednotlivé nájemníky s ohledem na velikost jimi obývaných bytů a v nich přihlášených osob. V souvislosti s výší nedoplatku navrhuji zvážit možnost navýšení záloh na tato média.

 

 

Rozbor příjmů a výdajů za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

 

Úhrady členů

Zůstatek na fondu oprav k 1. 1. 2010

18 218,40 Kč

předpis úhrad do fondu oprav 1-12/2010

376 044,00 Kč

vyúčtování dočasné správy za období 9-10/2009

124 862,00 Kč

CELKEM

519 124,40

 

 

příjem z nájemného č.b. 5 za období 01-12/2010

78 396,00 Kč

Podíl nečlena na nákladech BD

5 649,00

 

Náklady na údržbu, opravy a správu domu

havarijní paušál (firma Bytoservis) na r.2010

1 382,40

správní odměna za období 01-12/2010 (Austis-Real)

38 880,00

požární servis (firma ARGOS)

5 854,00 Kč

vypracování daňového přiznání za rok 2009 (AUSTIS-REAL)

3 600,00 Kč

zpracování účetnictví za období 01-10/2009

2 500,00 Kč

roční kontrola plynového zařízení

5 520,00

pojištění domu na r.2010

9 500,00

daň z nemovitosti pro r.2010

5 592,00

zaměření+pasportizace bytů,prohl. vlastníka vč.podání na KÚ

61 200,00

právní služby-smlouvy o převodu, návrhy na vklad vlast.pr., ověření podpisů

57 600,00

kolky (16x500,-Kč + výpis z OR 16x70,-Kč)

9 120,00 Kč

údržba zeleně (sekání trávy)

4 800,00 Kč

oprava vchodových dveří

715,00 Kč

sklenářské práce-výměna skla

2 440,00 Kč

malířské práce,obnova nátěru soklu,oprava omítek

6 990,00 Kč

elektro-údržba

2 520,00 Kč

montáž 16 ks bytových vodoměrů

27 060,00 Kč

oprava dveří do prádelny,montáž nerezového plechu

2 035,00 Kč

náklady za dočasné správy (9-10/2009)

15 028,06 Kč

rohožka,šňůra

178,00 Kč

správní poplatek

200,00 Kč

odměna předsedovi BD vč.odvodu na zdravotní pojišťovnu

33 136,00 Kč

poštovné SIPO

2 685,60 Kč

splátka překlenovacího úvěru

66 708,00 Kč

z toho uhrazeno z příjmu nečlena

- 30 233,00 Kč

CELKEM náklady

335 011,06

 

Konečný zůstatek na fondu oprav k 31.12.2010      189 762,34 Kč

 

Nerozdělený zisk po zdanění (r.2009+2010)                38 055,37 Kč

 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

 

VÝSLEDOVKA za rok 2010

Bytové družstvo Nad Šutkou 1034/13

 

NÁKLADY

 

ÚČET             NÁZEV                                 NÁKLADY     

501100 Spotřeba materiálu                         178.00

511100 Opravy a udržování domu         38 837.00

511900 Ost.opravy a údržba                    2 923.00

518010 Ostatní služby                             26 636.46

518011 Ostat.služby-správní odměna   38 880.00

518012 Ost.služby-prohl.vlastníka        127 920.00

518100 Poštovné, SIPO                            2 685.60

518270 Služby PO                                      5 444.00

518280 Služby plyn a revize plynu             5 134.00

518900 Ostatní služby daňově účinné       4 444.66

523100 Odměny členům družstva           30 400.00

524010 Zákon.zdrav.pojištění VZP           2 736.00

532100 Daň z nemovitosti                         5 201.00

532900 Daň z nemovitosti-daň.účinné        391.00

541000 Zůst.cena z prodeje DHM    8 112 298.00

548010 Ostatní provoz.náklady                         8.00

548300 Pojištění nemovitosti                     8 835.00

548900 Pojištění-daň.účinné                         665.00

562000 Úroky z úvěru                                30 233.00

568100 Ostatní financní náklady                 4 815.00

568200 Poplatky-úvěr                                     250.00

591000 Daň z příjmu z běžné činnosti        7 980.00

 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK (NÁKLADY)  8 456 894.72

 

***

 

VÝNOSY

602010  Tržby z pronájmu bytů               78 396.00

602040  Tržby-bytové hospodářství     254 050.06

602220  Ostatní tržby                                         5.60

641000  Tržby z prodeje DHM          8 114 699.00

648000  Ost.provozní výnosy-byt.hos     38 837.00 

662100  Úroky                                                315.10

PROVOZNÍ VÝSLEDEK (VÝNOSY)  8 456 894.76

 

 

ZISK: 29 408.04


Pro bližší informaci uvádím Rozbor příjmů a výdajů za rok 2010: